Już za:

18-19 września 2021, Arena Ursynów, (10:00 - 16:00)

Południowe Targi Nieruchomości / Targi Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

WSTĘP NA TARGI

Data: 18-19 września 2021
Miej­sce: Arena Ursynów
Adres: War­szawa,  ul. Pileckiego 122

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Regu­la­min dla Zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.
Regulamin Obiektu kliknij tutaj.

Program “Bezpieczne Targi” kliknij tutaj

Cykliczna impreza

Zachodnie Targi Nieruchomości & Budowa Domu to cykliczna impreza organizowana 2 razy do roku na Woli w Hali Koło.

To także pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia inwe­sty­cje budow­lane z północno-zachodniej czę­ści War­szawy oraz z sąsied­nich miej­sco­wo­ści jak Łomianki, Oża­rów Mazo­wiecki, Babice, Pia­stów oraz Prusz­ków.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w tej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Wspa­niała atmos­fera, atrak­cyjna loka­li­za­cja, dosko­nała komu­ni­ka­cja z Cen­trum  to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Targi to dosko­nała oka­zja pozna­nia szerokiej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo niektórzy z naszych Wystaw­ców w tych dniach otwierają swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia i zarezerwowania wyma­rzonego “M”.

Organizowane przez nas Targi to

Kumulacja 7

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

Około 2350

osób, które odwiedziły Zachodnie Targi Nieruchomości w poprzedniej edycji;

Około 90

wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje lub wyposażenie mieszkań i domów niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów;

Około 420

stoisk targowych deweloperów i innych wystawców, wyeksponowanych zwiedzającym;

Około 43000

osób, które w sumie dotychczas przyszły na wszystkie edycje Zachodnich Targów Nieruchomości.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy, będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy, sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

 

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje dla Osób odwiedzających targi.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

 

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)