Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  58 dni

Zachodnie Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

Co na targach?:

Tanie miesz­ka­nia i domy bez­po­śred­nio od

dewe­lo­pera

W jed­nym miej­scu poznasz ofertę całego rynku i zaku­pisz nowe M według ści­śle okre­ślo­nej loka­li­za­cji tj.: Woli, Bemowa, Żoli­bo­rza i Bie­lan. Wszy­scy dewe­lo­pe­rzy przy­go­to­wują na targi spe­cjalne rabaty i promocje.

 

NOWOŚĆ! OSIEDLE VERDE na targach!

Osie­dle VERDE zostało zapro­jek­to­wane z myślą stwo­rze­nia ide­al­nego, kom­for­to­wego miej­sca do życia dla Cie­bie i Two­jej Rodziny. Kame­ralne osie­dle będzie reali­zo­wane w jed­nym eta­pie budowy. Powstaną dwa czte­ro­pię­trowe budynki ozna­czone lite­rami A i B, w któ­rych znaj­dzie się 70 lokali miesz­kal­nych. Oferta doty­czy miesz­kań 1, 2, 3, 4, 5 poko­jo­wych o pow. od 35 do 105 mkw.

 

 

 

- naj­wyż­sza funk­cjo­nal­ność, mak­sy­malny kom­fort użyt­ko­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia powierzchni,

- duże balkony,

- miesz­ka­nia na par­te­rze z zie­lo­nymi ogródkami,

- miesz­ka­nia z antresolami,

- pod­ziemny garaż wie­lo­sta­no­wi­skowy z komór­kami lokatorskimi,

- roz­wi­nięta komu­ni­ka­cja autobusowa,

- szybka kolej miej­ska i bli­skość klu­czo­wych dróg,

- pla­no­wana sta­cja 2 linii metra.

 

Osie­dle VERDE cechuje pod­wyż­szony stan­dard wyko­na­nia. Prze­stronne, dobrze doświe­tlone miesz­ka­nia, ele­ganc­kie wykoń­cze­nie kla­tek scho­do­wych i piękne otoczenie.

Naszą domeną jest naj­wyż­sza jakość, sta­ran­ność wyko­na­nia, dba­łość o detale i este­tykę oraz wyse­lek­cjo­no­waną jakość obsługi. Wszystko to poparte wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i sze­ro­kim gro­nem zado­wo­lo­nych Klientów.

 

Dane kon­tak­towe:

Tel. 504 404 533; e-mail p.blasiak@arkop.com.pl; www.arkop-deweloper.pl.

 

Rynek Wtórny

 

Na tar­gach będziesz miał oka­zję poznać także oferty z rynku wtór­nego (grunty, domy, mieszkania):

- oferty bez­po­śred­nie — na Bez­płat­nej Tablicy Ogłoszeń

- oferty pośred­nie — na sto­iskach Agen­cji Nieruchomości.

 

Spis Inwe­sty­cji Mieszkaniowych

 

Na naszych tar­gach otrzy­masz pełen spis inwe­sty­cji wraz z mapami i podzia­łem na dziel­nice War­szawy i oko­liczne powiaty ? łącz­nie ponad 900 inwe­sty­cji w jed­nej publikacji.

 

Tanie Kre­dyty Mieszkaniowe

 

Na tar­gi wybrane banki i pośred­nicy kre­dy­towi przy­go­to­wują ofertę tanich kre­dy­tów hipo­tecz­nych w pro­mo­cyj­nych opro­cen­to­wa­niach — bez zbęd­nych marż i pro­wi­zji od kupującego.

  

Bez­płatne Porady Targowe

Doświad­czeni doradcy finan­sowi i prawni bez­płat­nie odpo­wie­dzą na Pań­stwa wąt­pli­wo­ści i dora­dzą w wybo­rze naj­ko­rzyst­niej­szej oferty kre­dy­to­wej. Uzy­ska­cie Pań­stwo także wyczer­pu­jące infor­ma­cje na temat pro­gramu Miesz­ka­nie dla Młodych.

 

Kącik Malu­cha

Dzieci, które przyjdą na targi będą miały swoje sto­isko na któ­rym będą mogły się bawić. W tym cza­sie ich rodzice będą mogli bez prze­szkód zapo­znać się z tar­gową ofertą. Kącik Malu­cha jest bez­płatny i będzie czynny przez cały okres trwa­nia targów.

 

Kawiar­nia Targowa

Chwilę wytchnie­nia i relaksu zapewni naszym gościom Kawia­renka Tar­gowa. To miej­sce, gdzie będzie można napić się kawy i her­baty, coś prze­ką­sić i chwilę odpo­cząć przed dal­szym zwie­dza­niem targów.

 

Roz­wój komu­ni­ka­cji M. St. War­szawy

Pod­czas tar­gów zostaną przy­go­to­wane tablice z wydru­kami na któ­rych zaprezentujemy:

  • roz­wój war­szaw­skiego węzła dro­go­wego i pla­no­waną sieć dro­gową Warszawy
  • roz­wój linii tram­wa­jo­wych do 2040 roku
  • roz­wój II linii metra
  • prze­bieg szyb­kiej koleji miejskiej
  • roz­wój ście­żek rowe­ro­wych Warszawy.

Mamy nadzieję że pomoże to Pań­stwu przy wybo­rze nowego M.