Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  -64 dni

Zachodnie Targi Nieruchomości, Hala Koło, ul. Obozowa 60

Do góry 

 

Standard zabudowy

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pod­sta­wo­wym stan­dar­dem zabu­dowy sto­isk tar­go­wych, który jest uznany za naj­wyż­szy wśród wszyst­kich imprez kon­ku­ren­cyj­nych w branży nieruchomości.

 

  stoisko  

 

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM     

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

 

 

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

 

 

 

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 12 — 13 maja 2018r.

Nazwa obiektu: Targi Nie­ru­cho­mo­ści Wola, Bemowo, Żoli­borz i Bie­lany
Adres: War­szawa, ul. Obo­zowa 60

 

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

 

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: 10.00 ? 16.00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: 9.00 ? 16.15

 

Pod­jazd dla Wystaw­ców: bez kart par­kin­go­wych, roz­ła­du­nek od strony wej­ścia głów­nego do budynku.

 

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia tar­gów.

 

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

 

Data dostar­cza­nia mate­ria­łów do prze­wod­nika (Spis Inwe­sty­cji): 15 lutego 2018r.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 7 dni robo­czych przed targami.

 

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, hostessy, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

 

Firmy posia­da­jące wła­sną zabu­dowę: zapra­szamy w pią­tek już od 9.00 (zabu­dowa może trwać mak­sy­mal­nie w pią­tek do 22.00)

Uwaga! W przy­padku, gdy posia­da­cie Pań­stwo ?wła­sne wkłady i fryzy? ? pro­simy o zgło­sze­nie mailowe na adres: jw@expoprperty.pl

 

Firmy korzy­sta­jące z zabu­dowy orga­ni­za­tora: zapra­szamy na odbiór sto­iska w pią­tek mię­dzy 16.00 ? 21.00.

 

Demon­taż stoisk

 

Nie­dziela w godzi­nach od 16.15 do 19.15.